cze-CZ

Obecné informace o zpracovávání osobních údajů společností Coface

Obecné informace o zpracovávání osobních údajů společností Coface
Společnosti Coface v souvislosti se svou hospodářskou činností zpracovávají osobní údaje ve smyslu článku 4 odstavce 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“). Údaje se zpracovávají k níže uvedeným účelům v souvislosti s činnostmi Společností Coface v oblasti pojišťovnictví, poskytování obchodních informací a vymáhání pohledávek. Za tímto účelem mohou Společnosti Coface zpracovávat tyto osobní údaje:
 
 • údaje o osobách provádějících hospodářskou činnost,
 • údaje o osobách zastupujících hospodářské subjekty, a uvedené ve veřejných rejstřících;
 • údaje o osobách, které působí jako kontaktní osoby podniků, v souvislosti s jejich pracovní funkcí.
 
Kdo je správcem osobních údajů?
 
V závislosti na účelu, pro který údaje zpracováváme, bude správcem osobních údajů jedna nebo více společností skupiny Coface Group v České republice:
 • Coface Czech Services spol. s r.o.
 • COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, podnikající v České republice prostřednictvím COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko
dále označované jako „Coface Česká republika“.
Všechny výše uvedené společnosti mají sídlo na adrese Nám. Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle.
Email: gdpr-czech@coface.com
 
 
Proč zpracováváme osobní údaje / jaký je účel zpracování údajů?
 
Coface Česká republika zpracovává osobní údaje k těmto účelům:
 • uzavírání a plnění smluv se zákazníky a obchodními partnery;
 • posuzování spolehlivosti hospodářských subjektů, včetně vypracovávání zpráv a sdílení těchto zpráv s našimi zákazníky; k tomuto účelu bude Coface Česká republika zpracovávat osobní údaje osob provádějících hospodářskou činnost a fyzických osob zastupujících hospodářské subjekty, jejichž údaje sou uvedené ve veřejných rejstřících. Tyto údaje pocházejí (a) z veřejných rejstříků, jako je například obchodní rejstřík, a (b) přímo od dotčených osob;
 • pojišťování pohledávek  – k tomuto účelu Coface Česká republika zpracovává osobní údaje dlužníků našich zákazníků. Tyto údaje nám poskytují naši zákazníci.
 • plnění zákonných povinností, jako je například boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, v souvislosti s povinnostmi dle české legislativy proti praní špinavých peněz a financování terorismu, např. zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a ostatních zákonných ustanovení, která společnosti Coface ukládají povinnost zaznamenat nebo ohlásit určité události a zpracovat k tomuto účelu osobní údaje
 • marketingové účely
 
Jaké osobní údaje zpracováváme a odkud pocházejí?
 
Coface Česká republika zpracovává tyto osobní údaje:
 • registrační a identifikační informace o osobách provádějících hospodářskou činnost pocházející přímo od podnikatelů nebo z veřejných rejstříků, které shromažďujeme v souvislosti s našimi činnostmi v oblasti pojišťovnictví, odkupu pohledávek nebo vymáhání pohledávek;
 • finanční údaje těchto osob pocházející přímo od těchto osob nebo od smluvních partnerů těchto osob a shromažďované námi v souvislosti s našimi činnostmi v oblasti pojišťovnictví, poskytování informací nebo vymáhání pohledávek. Finanční údaje mohou zahrnovat kreditní rating a ukazatele ekonomické životaschopnosti, počítané automaticky na základě ostatních informací, které máme o daném hospodářském subjektu k dispozici;
 • kontaktní informace těchto osob a jejich zaměstnanců pocházející přímo od těchto osob nebo od smluvních partnerů těchto osob a shromažďované námi v souvislosti s našimi činnostmi v oblasti pojišťovnictví, odkupu pohledávek nebo vymáhání pohledávek;
 • údaje o osobách zastupujících hospodářské subjekty, uvedené ve veřejných rejstřících;
 
Dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování?
 
Rádi bychom vás upozornili, že osobní údaje podnikatelů v rámci systému ekonomických informací společnosti Coface podléhají automatizovanému posouzení (profilování) pro účely související s posuzováním platebního rizika dle čl. 22 nařízení GDPR. Údaje se zpracovávají pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Společností Coface a příjemců údajů. Jakákoli osoba, jejíž údaje se tímto způsobem zpracovávají, má právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku.
 
 
Kdo jsou příjemci osobních údajů?
 
Osobní údaje, jejichž správcem je jedna či více společností Coface Česká republika, mohou být zpřístupněny:
 • našim zákazníkům, ve formě zpráv, pro legitimní účely těchto subjektů související s ověřováním smluvních obchodních partnerů;
 • ostatním společnostem ze skupiny Coface Group, včetně zahraničních společností, pro legitimní účely související s tokem informací v rámci skupiny podnikatelů.
 
Jak dlouho se budou osobní údaje zpracovávat?
 
Coface Česká republika bude uchovávat Osobní údaje tak dlouho, jak je to vyžadováno nebo povoleno s ohledem na účel(y), ke kterým byly získány. Kritéria k určení doby uchování údajů zahrnují: (i) trvání období, kdy má Coface Česká republika trvající vztah s jejím klientem a poskytuje Služby; (ii) zda existuje zákonná povinnost, která se na Coface Česká republika vztahuje; a (iii) zda je uchování vhodné s ohledem na naše právní postavení (například v souvislosti s relevantními promlčecími lhůtami, soudními spory nebo regulatorním vyšetřováním).
 
 
Práva subjektů údajů a způsoby jejich uplatňování
 
Všechny osoby (subjekty údajů), jejichž údaje zpracovává Coface Česká republika, mají právo si vyžádat přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování těchto údajů, právo vznést námitku proti zpracování (v případech odůvodněných dle nařízení GDPR) a právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Pokud zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů k jednomu nebo více konkrétním účelům, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu, které probíhalo před jeho odvoláním.
 
 
Kontaktní informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 
Všechny záležitosti týkající se zpracování osobních údajů Coface Česká republika směřujte na:
E-mail:  gdpr-czech@coface.com.
 
 
Identifikace žádající osoby
 
Při poskytování jakýchkoli informací obsahujících osobní údaje může Coface Česká republika tyto informace poskytnout pouze subjektu údajů (nebo jeho zákonnému zástupci). Coface Česká republika proto může požadovat předložení informací a dokumentů nezbytných pro dostatečnou identifikaci subjektu údajů, než mu/jí tyto informace zašle.
Nahoru
 • Czech
 • English