Novinky & Publikace
11.04.2016
Firemní novinky

Finanční výsledky společnosti Coface 2015: čistý zisk 126 mil. Eur a navrhované vyplácení dividend na stabilní úrovni 0,48 Eur na akcii (5)

Finanční výsledky společnosti Coface 2015: čistý zisk 126 mil. Eur a navrhované vyplácení dividend na stabilní úrovni 0,48 Eur na akcii (5)
 • Růst obratu: 3,4% při současném rozsahu konsolidace a směnném kurzu (+1,2% při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu)
 • Škodní poměr očištěný o zajištění se za posledních šest měsíců stabilizoval; kombinovaný poměr na 83,1%
 • Čistý zisk (skupinový podíl) byl 126 mil. Eur v roce 2015 a 28 mil. Eur ve 4. Čtvrtletí 2015
 • Čistý zisk na akcii stabilních 0,80 Eur, výplata dividend5 ve výši 60% čistého zisku
 • Xavier Durand se stal novým CEO společnosti Coface

 

Pokud není uvedeno jinak, jsou změny vyjádřeny v porovnání s výsledky k 31. prosinci 2014

Publikované výsledky za rok 2014 byly upraveny tak, aby odrážely vliv IFRIC 21

Roční výsledky 2014 reklasifikované dle IFRIC 21 jsou rovnocenné těm, které byly publikovány v roce 2014

 

Na konci roku 2015, který byl poznamenán zhoršením globálního ekonomického prostředí, zaznamenala společnost Coface drobný nárůst čistého zisku (skupinový podíl) ve výši 126 mil. Eur (125 mil. Eur v roce 2014). Roční obrat vzrostl o 3,4% (+1,2% při konstantním rozsahu konsolidace a výši směnných kurzů), za přispění rozvíjejících se ekonomik. Škodní poměr očištěný o zajištění se stabilizoval za posledních šest měsíců na hodnotě 52,5%. Coface je připraven na Solvency II vstupující v účinnost k 1. lednu 2016. Poměr kapitálu potřebného ke krytí upsaných rizik je 147%7 odpovídající risk apetitu skupiny Coface a výplatě dividendy ve výši 60% čistého zisku.

Na základě čistého zisku na akcii, který se udržuje na stabilních 0,80 Eur, navrhuje skupina Coface výplatu dividend5 ve výši 0,48 Eur za akcii.

 

Klíčové ukazatele k 31. prosinci 2015

Představenstvo Coface SA přezkoumalo konsolidovanou účetní závěrku za finanční rok 2015 během svého zasedání dne 9. února 2016. Ta byla ověřena výborem pro audit. Neauditovaná účetní závěrka. 

cz1

 

Obrat

V roce 2015 dosáhl konsolidovaný obrat společnosti Coface výše 1 489,5 mil. EUR, což je o 3,4% více oproti roku 2014 (+1.2% při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu). Tento nárůst je výsledkem obchodní strategie implementované celou skupinou založené na inovaci produktů, vícekanálové distribuci a posílení prodejních procesů a monitoringu.

Počet nových smluv se oproti předchozímu roku snížil, což bylo ovlivněno podpisem velkých kontraktů. Poměr obnovy smluv stávajícími klienty byl na vysoké úrovni a činil 88,2%.

Konkurenční prostředí a ziskovost uzavřených smluv na vyspělých trzích určovaly cenovou strategii v průběhu roku 2015, nicméně tlak na cenu zůstal pod kontrolou. Změna pojistných sazeb je ve srovnání s hodnotou k 30. září 2015 stabilní a to na meziroční úrovni -2,4%. 

 

cz2

 

 

 Růst obratu na úrovni skupiny byl podpořen výsledky v rozvíjejících se ekonomikách. Reorganizace agenturní sítě ve Spojených státech vysvětluje pokles výkonu. Na vyspělých trzích, kde ziskovost smluv je vyšší, přetrvává silná konkurence a s ní související tlak na ceny.

 

Výsledky

 • Kombinovaný poměr

Škodní poměr očištěný o zajištění se stabilizoval za posledních 6 měsíců a zůstal na úrovni 52,5% jako důsledek snížení expozice vůči nejvíce zranitelným společnostem a odvětvím. Během tohoto období Coface pokračoval ve snižování výše pojistného krytí, částečně i na rozvíjejících se trzích. Účinky tohoto postupu se dostavují postupně, v závislosti na platebním chování odběratelů.

Interní režijní náklady zůstávají pod kontrolou: po očištění o mimořádné položky3 dochází ke snížení interních nákladů o 1,8% při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu (-0,5% při současném rozsahu konsolidace a směnném kurzu) což představuje hodnotu výrazně nižší, než je nárůst pojistného který činil 2,0% (+4,7% při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu). Distribuční náklady rostly rychleji než pojistné v roce 2015, zejména v důsledku rychlejšího růstu obratu v regionech s významnou přítomností makléřů či partnerů. Poměr nákladů očištěný o zajištění činil 30,5% k 31. prosinci 2015 (29,5% po očištění o dopad směnných kurzů a mimořádných položek) představující nárůst o 0,2 procentní body v porovnání s 31. prosincem 2014.

V součtu je kombinovaný poměr na úrovni 83,1% k 31. prosinci 2015, což je o 3,4 procentních bodů více v porovnání s 31. prosincem 2014, odrážející zhoršení makroekonomického prostředí v průběhu minulého roku.

 • Finanční výnosy

Díky diverzifikaci finančního portfolia dokladované investice uskutečněné v nekotovaných celoevropských realitních fondech je finanční zisk 53,1 mil. Eur (z čehož bylo 4,5 milionu Eur externalizovaných kapitálových zisků) ke dni 31. prosince 2015, oproti 42,8 mil. Eur (z toho 8,4 mil. Eur externalizovaných kapitálových výnosů) v roce 2014.

 • Provozní výnosy a čisté výnosy

Při vyloučení reklasifikovaných položek činily provozní výnosy2 194,1 mil. Eur a čistý výnos (skupinový podíl)2140,9 mil. Eur. Na základě výše čistého zisku na akcii v hodnotě 0,80 Eur bude navrhnuta výplata dividendy ve výši 0,48 Eur na akcii pro rok 2015 představující stabilní částku v porovnání s rokem 2014.

 

Finanční stabilita – Solvency II

K 31. prosinci 2015 činil celkový vlastní kapitál skupiny podle Mezinárodních účetních standardů (IFRS) částku 1760,9 mil. Eur. Změna ve vlastním kapitálu je především důsledkem vlivu čistého zisku ve výši 126,2 mil. Eur, kompenzovaného distribucí 75,5 mil. Eur akcionářům a přehodnocení rezerv finančních aktiv připravených k prodeji.

Coface je připraven na nové regulační opatření Solvency II, které vstoupilo v účinnost dne 1. ledna 2016. V kontextu této regulace Coface plánuje dokončit implementaci nástrojů pro řízení kapitálu a má v úmyslu nastavit podmíněnou kapitálovou linku zajišťující likviditu pro případ mimořádných událostí6.

Na základě výpočtu dle standardního vzorce dosahoval podíl kapitálu potřebného na krytí rizik pojišťovny a faktoringu hodnotu 147%7, což je úroveň odpovídající risk apetitu skupiny Coface a výplatě dividendy ve výši 60% čistého zisku akcii navrhované opět i pro letošní rok.

Dne 17. září a 13. října 2015 potvrdily ratingové agentury Fitch a Moody’s ratingy skupiny (IFS) v uvedeném pořadí AA- a A2 (stabilní výhled).

 

Převod státních záruk

V současné době pokračují přípravy na převod státních záruk z Coface na Bpifrance. Převod je předmětem úpravy platného právního a regulativního rámce8, který nabude účinnosti vyhláškou. Coface bude do doby převodu této činnosti nadále odměňován ze strany francouzského státu. Den účinnost převodu nebyl doposud stanoven. 

 

Výhled

Současné makroekonomické prostředí je složité (slabý růst v rozvíjejících se ekonomikách, větší rizika v rozvíjejících se zemích a volatilita na finančních trzích) a ani v roce 2016 se neočekávají žádné výrazné změny. Vzhledem k absenci významnějšího oživení globální ekonomiky a s přihlédnutím k převodu řízení státních záruk, jsou cíle růstu a ziskovosti (rentabilita průměrného hmotného majetku nebo RoATE), které si Coface před dvěma lety předsevzal do konce roku 2016, nedosažitelné. Nicméně obchodní model Coface, jeho finanční síla a jeho škodní poměr okolo 60% nebyly nijak narušeny.

Jak již bylo oznámeno dne 15. ledna 2016, pan Xavier Durand přebírá po Jean-Marc Pilluovi pozici generálního ředitele Coface s účinností od 9. února 2016. Xavier Durand (52 let) strávil velkou část své pracovní kariéry v GE Capital. V průběhu posledních 25 let nabyl manažerských zkušeností na seniorní úrovni v oblasti regulovaných finančních služeb ve více než 30 zemích světa.

V souvislosti se svým jmenováním Xavier Durand, generální ředitel společnosti Coface, řekl: 

« Jsem hrdý na to být v čele této skvělé společnosti: Coface je celosvětově uznávanou značkou a skupina Coface má hluboké odborné znalosti.

Mé priority se budou soustřeďovat na:

 • Rizika: naše expozice byla upravována mezi lety 2014 a 2015; úpravy budeme provádět i nadále tak dlouho, jak to bude nezbytné; výsledky nicméně pocítíme až v průběhu času.
 • Náklady: budeme sledovat a zavádět strukturální změny potřebné pro zlepšení provozní efektivity skupiny.
 • V této souvislosti je také mým posláním identifikovat prostředky ke znovu posílení obchodní činnost skupiny.

Spolu s týmem vedoucích představitelů a po počátečním adaptačním období budu definovat kroky k posílení ziskového růstu společnosti v dlouhodobém horizontu. Neprodleně začnu s uvedenými kroky a na čtvrtletní bázi Vás budu informovat o našem pokroku. »

 

 

NOTES

1 Při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu. Zveřejněné výsledky pro rok 2014 byly upraveny tak, aby byl vzat v úvahu vliv IFRIC 21. Roční výsledky 2014 přepracované dle IFRIC 21 jsou rovnocenné s těmi, které byly publikovány v roce 2014

2 Viz příloha, "srovnávací tabulka", pro výpočet provozních výnosů bez reklasifikovaných položek. Pro účely výpočtu čistého příjmu (skupinový podíl), normalizovaná daňová sazba byla použita na přepracování položek pro fiskální roky 2014 a 2015.

3 Interní režijní náklady jsou přepracovány k vyloučení mimořádné rezervy ve výši 3,2 mil. Eur.

4 Investiční výnosy po odečtení nákladů, s výjimkou nákladů na dluh.

5 Distribuce podléhá schválení valné hromady akcionářů dne 19. května 2016.

6 Předmět podpisu dohody týkající se zavedení podmíněné kapitálové linky.

7 Ukazatel krytí vypočtený podle interpretace Solvency II standardního vzorce. Předběžný výpočet.

8 Finanční Zákon č. 2015-1786, článek 103, z 29. prosince 2015.

 

 

Příloha - Srovnávací tabulka: Provozní výnosy s vyloučením přepracovaných položek

 

cz3
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Finanční výsledky společnosti Coface 2015: čistý zisk 126 mil. E... (525,61 kB)
Nahoru
 • Czech
 • English