Novinky & Publikace
15.03.2011
Firemní novinky

2010: Finanční oživení potvrzeno; 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení finanční spolehlivosti

Upozornění: Coface rating zemí se nezabývá hodnocením schopnosti států splácet své dluhy, ale indikuje průměrné riziko nezaplacení pohledávek z obchodního styku společnostmi v dané zemi. Tento průměrný trend nevypovídá ovšem o bonitě jednotlivých společností, které se mohou výrazně odlišovat od průměru.

 
Výše obratu v roce 2010 činila 1 622 milionů eur, což znamenalo 3,8% nárůst oproti roku 2009. Růst obratu se ve druhém pololetí zrychlil a ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl díky úvěrovému pojištění a faktoringu výše 10%. Výše čistého zisku dosáhla 61 miliónů eur.

„Po překonání náročného roku 2009 se provozní zisk společnosti Coface v roce 2010 zvýšil o 355 miliónů eur díky poklesu škodní kvóty o 45 procentních bodů a zrychlení rozvoje úvěrového pojištění, které představuje naši hlavní činnost. Tento jednoznačně pozitivní trend byl provázen výrazným nárůstem pojistné angažovanosti, kterou naše společnost poskytuje svým klientům na podporu jejich rozvoje", prohlásil Jean-Marc Pillu, generální ředitel společnosti Coface.

1. Klíčové údaje za rok 2010

Finanční oživení společnosti se v roce 2010 potvrdilo vzhledem k prudkému poklesu škodní kvóty a k téměř 4% nárůstu obratu.

 

 

strat1

 

2. Obrat

Obrat se v roce 2010 oproti roku 2009 zvýšil o 3,8%. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 vzrostl obrat o 10 % vzhledem k tomu, že od dosažení nejnižší úrovně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 se již jen průběžně zvyšoval.

Obrat v oblasti úvěrového pojištění, které představuje hlavní činnost společnosti Coface, se v roce 2010 zvýšil o 4,9% vzhledem k podstatnému zvýšení objemu pojistného. Růst ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 dosáhl 12 %.

Vybrané pojistné se v roce 2010 zvýšilo o 6,4 %. Tento nárůst byl důsledkem zvýšení cen pojištění v roce 2009, avšak především solidních obchodních výsledků, projevujících se zejména ve vysoké míře udržení klientů, která činila 86% a vyrovnala tak mírný pokles obchodní činnosti klientů.

Pokud jde o členění podle zeměpisných oblastí, k nárůstu vybraného pojistného došlo ve všech zemích, přičemž nejstrmější růst zaznamenalo Německo a Severní a Jižní Amerika.

 

 

strat2

 

 

Čisté bankovní výnosy z faktoringu prudce vzrostly o 18,6 % v důsledku nárůstu obchodní činnosti klientů a uzavírání nových smluv. Čisté bankovní výnosy se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 zvýšily o 23 %. Nejvýznamnější podíl náležel i nadále Německu, zatímco jiné země, jako například Polsko a Nizozemsko, zaznamenaly v roce 2010 17 % nárůst.

Obrat v oblasti služeb se snížil o 10,2% resp. o 4,4% při konstantní struktuře. Tuto oblast zasáhl výrazný pokles aktivity v oblasti inkasa pohledávek v důsledku hospodářského oživení a nízké poptávky po informačních službách ve Francii.

 

3. Provozní zisk

Objem pojistných nároků se v roce 2010 vrátil na úroveň před úvěrovou krizí v letech 2008-09. Nároky pojistníků zaznamenaly prudký pokles oproti rekordní úrovni dosažené v průběhu krize.

Škodní kvóta v roce 2010 poklesla na 53% z původních 98% v roce 2009. Po vyvrcholení krize ve druhém čtvrtletí roku 2009 se tato kvóta v průběhu všech následujících čtvrtletí neustále zlepšuje. Na rozdíl od roku 2009 se v účetním roce 2010 kladně projevil likvidní zůstatek z uplynulých let.

Společnost Coface mezitím zvýšila podporu klientů v roce 2010 navýšením své celkové expozice o 10% a rizikově vážené expozice o 22%. Aby podpořila transparentní vztah se svými klienty, poskytuje nyní společnost Coface celou řadu nových nástrojů credit managementu, které zajišťují klientům nepřetržitý bezplatný přístup k hodnocení bonity jejich odběratelů a rovněž k informacím o vážené expozici jejich portfolia rizik.

V kontextu zlepšujícího se obratu došlo rovněž k zavedení přísné kontroly nákladů a k jejich nastavení tak, aby odrážely změny v oblasti výnosů. Celkové náklady v roce 2010 vzrostly pouze o 0,7% při konstantní struktuře a směnných kurzech.
Tento trend rovněž přispívá ke zvýšení provozního zisku.

Čisté finanční výnosy bez započtení mimořádných položek dosáhly 34 milionů eur, což znamenalo oproti předchozímu roku značné zvýšení. Hodnota portfolia se zvýšila o 390 milionů eur, tj. na více než 2 miliardy eur.

Celkový provozní zisk z běžné činnosti nezahrnující jednorázové položky se zvýšil o 403 miliónů eur

 

4. Jednorázové položky

V roce 2010 vynaložila společnost Coface 48 milionů eur na jednorázové výdaje s cílem zvýšit produktivitu a provést strategickou změnu orientace na činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

 

 

5. Čistý zisk

 

Čistý zisk dosáhl 61 milionů EUR, což je zlepšení o 224 milionům EUR oproti roku 2009 a je to plně v souladu s finančním oživením skupiny.

 

6. Finanční spolehlivost

Finanční spolehlivost společnosti Coface byla posílena navýšením kapitálu ze strany mateřské společnosti Natixis o 175 miliónů eur na počátku roku a rovněž faktem, že výše čistého zisku v roce 2010 dosáhla 61 miliónů eur. Vlastní jmění společnosti na konci prosince 2010 činilo 1,3 miliardy eur, což znamenalo 23% zvýšení oproti konci prosince roku 2009.

Díky této obnově finanční spolehlivosti ve druhém pololetí došlo ke zvýšení externího ratingu společnosti Coface na AA – z předchozí úrovně A + se stabilním výhledem do budoucna dle agentury Fitch a potvrzením ratingu A2 se stabilním výhledem do budoucna dle agentury Moody‘s.

 

7. Strategická změna orientace

Jak bylo oznámeno v prosinci 2010, předložil Jean-Marc Pillu, generální ředitel společnosti Coface, 15. února 2011 představenstvu společnosti plán změny strategické orientace. V souladu se strategickým plánem mateřské společnosti Natixis by tato nová strategie měla v konečném důsledku umožnit společnosti Coface financovat nezávislý, ziskový a konzistentní vývoje.

Tento vývoj změní orientaci společnosti na úvěrové pojištění, které tvoří hlavní činnost společnosti Coface a bude mít za následek:

 

  • postupné snižování objemu služeb s nízkou přidanou hodnotou;
  • opuštění projektu Evropské ratingové agentury; společnost Coface však bude v rámci své činnosti v oblasti úvěrového pojištění i nadále provádět soukromý rating společností, jehož výsledky však nebude možné použít pro regulační účely;
  • zaměření se na nejziskovější faktoring s vysokou úrovní součinnosti s úvěrovým pojištěním.

„Navzdory nejisté situaci, v níž se nyní nachází globální ekonomika, není pravděpodobné, že by v roce 2011 došlo k výrazné změně v oblasti úvěrového rizika. Změna zaměření na úvěrové pojištění, průběžná podpora našich klientů a pokračující vnitřní racionalizace umožní společnosti Coface dále zlepšovat své výsledky,“ zdůraznil Jean-Marc Pillu, generální ředitel společnosti Coface.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : 2010: Finanční oživení potvrzeno; 2011: Strategická změna zamě... (443,89 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English