Novinky & Publikace
11.02.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

Country Risk Conference 2015: V roce 2015 bude globální zotavování komplikované a bude vystaveno nejednomu riziku

Country Risk Conference 2015: V roce 2015 bude globální zotavování komplikované a bude vystaveno nejednomu riziku
Světové hospodářství směřuje k pozvolnému vzestupu. Globální růst, ač méně dynamický než před krizí roku 2008, nadále sleduje mírně zrychlující trend: +3,1 % v roce 2015, po +2,8 % v roce 2014 a +2,7 % v roce 2013. Mírné zlepšení se očekává jak ve vyspělých zemích (z +1,7 % v roce 2014 na +2,1 % v roce 2015), tak v zemích rozvíjejících se (z +4,2 % na +4,3 %). 

 

 

 

Rozvinuté země: nepochybně oživení, ale křehké – v důsledku stále ještě omezených investic v Evropě

Coface vyjadřuje v rámci svého hodnocení rizik v rozvinutých zemích opatrný optimismus. Patrný je především výrazný růst ve Spojených státech (+2,9 % v roce 2015), podložený mohutnou domácí poptávkou a skutečnou renesancí průmyslu, například automobilového, kde firmy běží na 90 % své kapacity. Firmy těží z vícestranného snížení nákladů – nižších nákladů na energie, spojených s rozmachem používání břidlicového plynu a pádem cen ropy, ale také z omezeného navyšování mezd. Ocelárenství zůstává jediným sektorem, kde je riziko považováno za vysoké, zatímco chemické, textilní, dopravní a automobilové odvětví jsou zařazeny do kategorie mírných rizik, což je na barometru odvětvových rizik společnosti Coface nejlepší hodnocení.

 

V Evropě je zlepšování mnohem pomalejší, je však zřetelné – v eurozóně by měl růst v roce 2015 dosáhnout +1,2 % (po +0,8 % v roce 2014 a -0,4 % v roce 2013). Po nedávném zvýšení ratingu Španělska, Německa a Rakouska oznamuje Coface další zlepšení: portugalský rating B je nyní zařazen do režimu pozitivního sledování. Země úspěšně překonala svůj záchranný plán a zaznamenává růst (v roce 2015 +1,2 %). Finanční situace firem se postupně zlepšuje: marže se vzpamatovávají a počet úpadků klesá.

 

Ve Francii a také v Itálii pozorujeme zlepšení finančního zdraví firem. Coface očekává především zvýšení míry ziskového rozpětí u francouzských firem do konce roku 2015 na 31,1 %, tj. na úroveň roku 2009, díky provádění mezivládního ‚paktu odpovědnosti’ a poklesu cen ropy. Firmy však budou i nadále velice obezřetné ve svém investičním rozhodování kvůli lowflačnímu prostředí a narůstajícím politickým rizikům v eurozóně (nejistota ohledně schopnosti vlád provést reformy, stoupající popularita stran ostře odmítajících evropskou integraci).

 

V Evropě je chování spojené se zadržováním hotovosti základním kamenem lowflace [1]. Ve skutečnosti stále ještě tíživé břemeno veřejného a soukromého dluhu znamená, že značná část příjmů je používána na splácení dluhu. Přitom záporná inflace, sama vyvolaná touto nízkou poptávkou, způsobuje narůst reálné hodnoty dluhu. Snižování veřejného a soukromého zadlužení tak udržuje deflační tlaky, přičemž tytéž tlaky snižování dluhu ztěžují. Za těchto okolností je pro zažehnání deflační krize klíčový ofenzivní zásah ECB, coby uklidňující rámec jak pro firmy, tak pro domácnosti. Nebude ovšem postačovat k tomu, aby výrazněji povzbudil chuť k investicím do reálné ekonomiky.

 

Po státních krizích Evropa nyní zjistila opačné riziko – riziko přetrvávající vysoké zadluženosti, která má značný dopad na zotavování a živí deflační tlaky. Růst brzdí také geopolitické události se stále ještě nejistými výsledky, především rusko-ukrajinská geopolitická krize, která ovlivňuje morálku hlavních ekonomických aktérů. A konečně, návrat politického rizika v samotné Evropě má dopad na důvěru. V tomto ohledu budou významnými zkouškami volby, které se uskuteční v průběhu roku 2015,“ konstatuje hlavní ekonom Coface Yves Zlotowski.

 

Rozvíjející se země: Návrat „tradičních krizí”, s několika málo šťastnými výjimkami

Přestože jejich růst je stále celkově silný, rozvíjející se země nyní sužuje návrat tradičních krizí, spojených s odlivy kapitálu a opakovaně napjatými situacemi okolo jejich měnových kurzů. Názorným příkladem může být kolísání šestice nestabilních měn – brazilské, indické, indonéské, turecké, jihoafrické a ruské – po roce 2009. Kombinace zpomalení ekonomiky, vzrůstající soukromé zadluženosti a opakovaného znehodnocování měny vedla Coface k přehodnocení ratingu několika zemí směrem k horšímu. Nejnověji tak byl snížen rating Turecka na B (+3,5 % v roce 2015) a Ruska na C (-3,0 % v roce 2015). Je však třeba zmínit, že přestože firmy jsou vystaveny riziku, v rozvíjejících se zemích již nejsou běžným jevem krize systematické povahy. Banky jsou silnější a veřejné finance jsou spolehlivé. Stručně řečeno, žádná významnější rozvíjející se země nemusela v nouzi žádat o pomoc MMF. Dvě latinskoamerické země byly přitom v roce 2014 obzvláště prověřeny vážnými riziky týkajícími se jejich vnější likvidity – Venezuela a Argentina. V obou případech sehrála – v krajní nouzi – úlohu „dodavatele likvidity” Čína.

 

Některé země však na sebe upozornily příznivými trendy. Vietnam, jehož rating C je nyní upraven na status pozitivního sledování, stabilizoval svůj měnový kurz, posunul se směrem k náročnějšímu trhu (o čemž svědčí dynamika jeho vývozu elektroniky) a přilákal zahraniční investice, zejména korejské, a to navzdory složitému podnikatelskému prostředí. Coface rovněž o stupeň zvýšila rating Srí Lanky na B, neboť její růst je od konce války v roce 2009 silný a stabilní a rozpočtový schodek se výrazně snížil.

 

Status negativního sledování pro Čínu: první snížení ratingu „firemního“ rizika od roku 2010

Podle Coface se čínské firmy dostaly do nebezpečné zóny, a proto se Coface rozhodla oznámit upravení hodnocení rizika země A3 pro Čínu na status negativního sledování.

 

V současné době čelí firmy hned několika náročným problémům: zpomalení je potvrzeno. V roce 2015 Coface očekává růst ve výši 7 %. V mnoha různých sektorech přetrvává nevyužitá kapacita, například v hutnictví a stavebnictví.

 

Především však dosáhla znepokojivé výše zadluženost. Soukromé zadlužení je společností Coface odhadováno na více než 200 % HDP. Bankovní úvěry nadále rostou rychleji než HDP. K tomu je třeba přičíst financování stínovými bankami, které není příliš transparentní a bývá spojeno s lichvářskými sazbami. Tato fáze narůstajících rizik je pro „normalizaci“ čínského růstu nevyhnutelná a přirozená. Snaha vlády upřednostňovat spotřebu na úkor investic, jejímž cílem je snížení nevyužité kapacity, znamená, že gigantický dluh firem již nemůže být systematicky refinancován. Očekáváme tedy, že čínské firmy se v roce 2015, v podmínkách sice méně čilé, ale ve střednědobém horizontu udržitelnější aktivity na domácím trhu, dostanou do platebních obtíží.

 

 [1] Lowflace: slabý růst a slabá inflace

 

 

DODATEK

Hodnocení rizik zemí společností Coface měří průměrné riziko neplacení pohledá-vek ze strany firem v dané zemi v souvislosti s jejich krátkodobými obchodními transakcemi. Státní dluh se do tohoto měření nezahrnuje. Při tvorbě hodnocení Coface vychází z kombinace hospodářského, politického a finančního výhledu dané země, vlastní zkušenosti Coface s platební schopností a podnikatelského prostředí v zemi.

Hodnocení rizika zemí a podnikatelského prostředí je založeno na sedmistupňové škále: A1, A2, A3, A4, B, C a D a lze ho kombinovat s kategoriemi sledování.

 

Hodnocení rizik zemí
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Country Risk Conference 2015: V roce 2015 bude globální zotavování... (552,44 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English