Novinky & Publikace
20.10.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Hospodářství Spojených arabských emirátů zaznamenává díky efektivní politice diverzifikace silnější růst

Hospodářství Spojených arabských emirátů zaznamenává díky efektivní politice diverzifikace silnější růst
  • 5% růst předpokládaný pro rok 2014 na pozadí úspěšné politiky diverzifikace
  • Příznivé podnikatelské prostředí podpořené novým zákonem o společnostech pro zlepšení transparentnosti
  • Zlepšování dluhového profilu. Otazníky zůstávají nad potřebami financování subjektů spojených s vládou

 

V aktuálním hodnocení zemí přidělila společnost Coface Spojeným arabským emirátům (SAE) známku A3 [1] a podle jejího očekávání by mělo hospodářství této země zaznamenat v roce 2014 5% nárůst. Známku A3 udělila společnost Coface i podnikatelskému prostředí v SAE, přičemž bylo přihlédnuto k řadě faktorů, jako je dostupnost zpráv vykazovaných společnostmi a spolehlivost a efektivita právního systému. Po 5% propadu zaznamenaném v roce 2009 se hospodářství SAE postupně zotavovalo a začalo významně růst, v roce 2013 zaznamenalo nárůst o 5,2 %. 

 

Hospodářství SAE je i nadále stabilní s podporou odvětví ropy a zemního plynu i neropného průmyslu. Politika diverzifikace, kterou tato země provádí, představuje významný pilíř jejích hospodářských výsledků, neboť přispívá ke snižování závislosti země na ropě a podporuje reálnou ekonomiku. Zlepšuje se podnikatelské prostředí a opatření na zvýšení transparentnosti zásadním způsobem snižují rizika v sektoru korporací,“ uvedl Seltem Iyigun, ekonom pro region Středního východu a severní Afriky (MENA) společnosti Coface.

 

 

 

Graf

 

 

V tomto roce se již Dubaji podařilo za příznivých podmínek splatit, spolu s Abu Dhabi a centrální bankou SAE, dluh s blížící se dobou splatnosti (ve výši okolo 20 miliard USD). Dluhové zatížení celého veřejného sektoru v Dubaji však i nadále zůstává vysoké, přičemž v několika dalších letech bude potřeba splatit další významné částky (mezi lety 2015 a 2017 se bude jednat o téměř 40 miliard USD).

 

Regulační opatření, která zavádí úřady s cílem vyhnout se další nemovitostní bublině, jsou pro hospodářství země dalším příslibem. Zásadní pokrok představuje také zavedení nového zákona o společnostech, kterým se postupně provede reforma řízení společností. Stále však existuje prostor pro zlepšování, protože finanční účty společností s výjimkou finančních účtů velkých mezinárodních skupin jsou k dispozici jen výjimečně.

 

Ropný průmysl: klíčový faktor růstu

Spojené arabské emiráty produkují 3,5 procenta celosvětového množství ropy, což představuje 7% prokázaných zásob. Celosvětově se tak řadí na 7. místo a v rámci zemí OPEC na 4. místo. V roce 2013 činil ropný sektor jednu třetinu HDP a vývoz ropy se podílel na celkovém vývozu přibližně z jedné třetiny. Veřejné finance SAE jsou na příjmech z ropy stále ve velké míře závislé, a to i navzdory probíhající diverzifikaci hospodářství. V roce 2013 tvořila ropa téměř 80 % fiskálních příjmů. Mezi hlavní rizika v tomto odvětví patří závislost ziskovosti společností na vládních dotacích a vyvažování mezi dodávkami ropy a poptávkou. Další riziko mohou představovat také konflikty v regionu.

 

Zemědělsko-potravinářské odvětví: vysoce závislé na dovozu 

Zemědělsko-potravinářské odvětví Spojených arabských emirátů nabývá v souvislosti s rostoucí populací a zvyšujícím se příjmem na hlavu na významu. Země představuje 20% celkové spotřeby potravin zemí Rady pro spolupráci v Perském zálivu, ve spotřebě se řadí na druhé místo za Saudskou Arábii. SAE jsou dále druhým největším producentem potravin zemí výše zmíněné rady. Povrch zabíraný ornou půdou je však omezený a zdejší podnebí není pro zemědělství příliš příznivé. Vláda podporuje zemědělství i odvětví zpracování potravin. Velká závislost na dovozu potravin představuje pro zemi riziko v případě nedostatečné dodávky potravin. Kontrola cen potravin ze strany vlády může mít také negativní dopad na ziskové rozpětí společností. 

 

Odvětví maloobchodu: příznivé prostředí pro růst, rizika jsou omezená

Odvětví maloobchodu je v SAE jedním z nejrychleji rostoucích. Podporuje ho zvyšující se bohatství, hospodářská udržitelnost a výrazná domácí spotřeba. To, že země zůstala nedotčena politickými převraty v arabském světě, z ní učinilo ještě oblíbenější destinaci pro turisty, což dále přispělo k rozmachu odvětví maloobchodu. Intenzivní hospodářská soutěž a nárůst cen za ubytování, potraviny, dopravu, vzdělávání a nájem mohou být považovány za hlavní rizika ovlivňující aktivitu maloobchodů – jedná se však o rizika omezeného významu.

 

„Naše zpráva potvrzuje, že v uplynulých třech letech došlo k výraznému rozvoji hospodářství tohoto regionu, díky čemuž tento region získal vedoucí postavení globálního obchodního hospodářství. V prvním čtvrtletí roku 2014 vydělal neropný obchod 256 miliard AED a vykázal pokračující dynamiku řízenou obchodováním této země v oblasti neropného průmyslu ve všech hospodářských odvětvích – jak uvedl federální celní úřad SAE. SAE představují ideální místo pro obchodování a bezpečné útočiště v regionu Středního východu,“ uvedl Massimo Falcioni, vedoucí pro oblast Středního východu v rámci společnosti Coface.

 

[1] Společnost Coface používá sedmistupňové hodnocení, ve škále od nejnižšího rizika k nejvyššímu: A1, A2, A3, A4, B, C a D. Hodnocení země poskytuje pohled na průměrnou úroveň plateb společností v dané zemi v souvislosti s jejich krátkodobými obchodními transakcemi. 

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Hospodářství Spojených arabských emirátů zaznamenává díky ef... (343,95 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English