Novinky & Publikace
26.02.2015
Firemní novinky

Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v souladu s jejími cíli, a navrhuje vyplatit 0,48 eur na akcii

Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v souladu s jejími cíli, a navrhuje vyplatit 0,48 eur na akcii
  • Nárůst obratu o 1,6 % při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu
  • Solidní míra setrvání klientů na úrovni 89,2 % a nárůst podílu nově uzavřených smluv o 7 %
  • Zlepšení kombinovaného poměru na 79,7 % (-2,8 bodu2)
  • Běžný provozní zisk3 +20,7%4 a čistý zisk (skupinový podíl) je vyšší o 23,2%5, při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu
  • Čistý zisk na akcii činí 0,80 eur, při sazbě rozdělení zisku 60%1 generuje dividendu 0,48 EUR na akcii

(Rozdíly v % jsou vyjádřené v porovnání s výsledky k 31. prosinci 2013)

 

Jean-Marc Pillu, generální ředitel společnosti Coface Group, uvedl:

“Jsme rádi, že můžeme zveřejnit celoroční výsledky, které jsou v souladu s naším očekáváním. Společnost Coface tento rok opět potvrdila správnost svého modelu ziskového růstu. Naše nabídka inovativních produktů, vhodné distribuční kanály, rozsáhlá přítomnost na mezinárodních trzích a opatrné řízení rizik přispěly k podstatnému zlepšení výsledků.”

 

 

Klíčové údaje k 31. prosinci 2014

Členové představenstva společnosti Coface SA přezkoumali během schůze 17. února 2015 konsolidovanou účetní závěrku za období končící 31. prosincem 2014. Data vztahující se k roku 2014 byla přezkoumána výborem pro audit. Neověřená účetní závěrka.

 

Tab1

 

 

1. Obrat

V roce 2014 zaznamenala společnost Coface konsolidovaný obrat ve výši 1 440,5 milionů eur, tedy navýšení o 1,6 % oproti roku 2013[10] (stabilní při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu), což je v souladu s cíli zveřejněnými skupinou v červnu 2014 při příležitosti uvedení společnosti na akciové trhy.

Pozitivní obchodní dynamika, kterou společnost nastoupila v roce 2013, se projevuje nárůstem nově uzavřených smluv o 7 % ve srovnání s předchozím rokem a solidní mírou setrvání klientů[11] na úrovni 89,2 % (oproti 86,8 % v roce 2013).

 

Takto dobré výsledky byly dosaženy v konkurenčním prostřední na trzích s tradicí úvěrového pojištění a lze je vysvětlit silnou pozicí společnosti Coface na rozvíjejících se trzích a v Severní Americe, tedy v regionech, které se na rozvoji skupiny podílejí nejvíce.

 

Tab2

  

V průběhu roku implementovala společnost Coface svou obchodní strategii založenou na třech základních osách: inovace, zavedení multi-distribučního modelu a geografická expanze.

 

Nabídka služeb společnosti Coface tak byla doplněna o inovativní produkt EasyLiner určený pro malé a střední podniky, který je k dispozici již ve 12 zemích, a také o čtyři nové služby:  CofaMove (aplikace pro chytré mobilní telefony), CofaServe (řešení integrující služby Coface do klientských informačních systémů), PolicyMaster a CashMaster (dvě nové služby usnadňující každodenní správu smluv a přístup k financování bankami).

 

Skupina také rozšířila svou přítomnost na globálních trzích. Společnost Coface získala tři nové licence umožňující přímý prodej úvěrových pojistných smluv v Kolumbii (leden 2014), v Maroku (prosinec 2014) a v Izraeli (leden 2015). Dále byly otevřeny dvě pobočky s obchodním zastoupením – na Filipínách a v Kazachstánu a v Srbsku byla podepsána nová partnerská dohoda. Společnost Coface také posílila svou pozici v Severní Americe, a ve Spojených státech se tak zvýšil počet agentů zajišťujících distribuci služeb o 50 %.
Společnost Coface nyní nabízí úvěrové pojištění v 98 zemích světa (přímo nebo prostřednictvím smluvních partnerů).

 

 

2. Výsledky

Klíčové změny vedoucí k novému strategickému zaměření společnosti Coface byly zahájeny v roce 2011 a řízení rizik zůstává i nadále prioritou skupiny. Na konci ekonomicky nevýrazného roku zaznamenala společnost Coface čistý škodní poměr po zajištění ve výši 50,4 %, a ve srovnání s rokem 2013 se tedy jedná o pokles o 3,5 bodu.

Interní režijní náklady zůstaly v tomto období na stejné úrovni a nákladový poměr byl téměř stabilní (nárůst o 0,6 bodu2) na 29.3%.

 

Celkově se čistý kombinovaný poměr snížil o 2,8 bodu na 79,7 %, což je v souladu s prognózou.

 

Aktuální provozní zisk3-8 se zvýšil o 20,7 % na 206 milionů eur a čistý zisk (skupinový podíl)9 o 23,2 % na 140 milionů eur s vyloučením přepracovaných položek. 

Na základě čistého zisku na akcii, který činí 0,80 eur, bude za rok 2014 navržena výplata dividendy1 ve výši 0,48 eur na akcii, což odpovídá 60% sazbě pro rozdělení zisku.

 

 

3. Stabilní finanční situace

Ke dni 31. prosince 2014 činil celkový vlastní kapitál skupiny podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 1 724,2 milionů eur. Změnu výše kapitálu lze vysvětlit především pozitivním čistým ziskem ve výši 125,9 milionů eur, sníženým distribucí emisního ážia ve výši 227 milionů eur ve 2. čtvrtletí 2014.

 

Společnost Coface vydala v 1. čtvrtletí podřízené pohledávky za 380 milionů eur, což jí umožnilo posílit svůj kapitál podléhající právním předpisům a optimalizovat kapitálovou strukturu.

 

Podíl ekonomického krytí kapitálu nezbytného pro pokrytí pojistného a faktoringového rizika činí 144%12 a ve srovnání s rokem 201313 se dá hovořit o relativní stabilitě.

 

V prosinci 2014 potvrdily agentury Fitch a Moody's rating finanční síly pojistitele (IFS) pro skupinu na úrovni AA- a A2 se stabilním výhledem.

 

 

4. Perspektivy

V roce 2014 došlo k předpokládanému zlepšení ekonomického prostředí. Pozvolné a namáhavé zotavování ekonomiky však v mnoha oblastech zasažených krizí stále neumožnilo úplnou nápravu, ať se jedná o problematické země, podnikatelské sektory nebo společnosti.

V této příznivější, avšak stále ještě složité situaci demonstroval obchodní model společnosti Coface pro rok 2014 své silné stránky, což skupině umožní čelit výzvám v roce 2015 s potřebnou opatrností:

  • Politika řízení rizik bude i nadále spočívat na udržení blízkého vztahu se společnostmi a proaktivním rozhodováním.
  • Naše politika inovace produktů a distribuce prostřednictvím více kanálů nám umožní rozšířit zákaznickou základnu a v obecnějším smyslu také trh úvěrového pojištění při zachování ziskovosti našeho portfolia.
  • Díky expanzi skupiny do jiných geografických lokalit bude společnost Coface profitovat z růstu na nejdynamičtějších trzích.

Tyto body představují základ naší strategie, jejímž hlavním úkolem je zajistit, aby společnost Coface mohla i nadále pokračovat na své cestě růstu a ziskovosti.

 

1 Podíly na zisku vycházejí z „pojistného, fúzí a převodů“, musí je schválit výroční valná hromada akcionářů, která se koná 19. května 2015.

2 Vyjmuty jsou náklady na přesun sídla společnosti (8,3 mil. eur) k 31. prosinci 2013.

3 Aktuální provozní zisk včetně finančních nákladů a s vyloučením přepracovaných položek.

4 Změna při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu. Aktuální provozní zisk včetně finančních nákladů je přepracován tak, aby byly vyloučeny následující položky: náklady na přesun sídla (8,3 mil. eur), externí zajištění výnosů z kapitálu (27,8 mil. eur) k 31. prosinci 2013 a úroky z hybridního dluhu (12,1 mil. eur) k 31. prosinci 2014.

5 Změna při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu. Skupinový podíl z čistého zisku je přepracován tak, aby byly vyloučeny následující položky: náklady na přesun sídla (8,3 mil. eur) a externí zajištění výnosů z kapitálu (27,8 mil. eur) k 31. prosinci 2013, úroky za hybridní dluh (12,1 mil. eur), poplatky související s IPO (8,1 mil. eur) a poplatky související se vznikem společnosti Coface Re k 31. prosinci 2014. Na tyto položky byla uplatněna standardizovaná daňová sazba za rok 2013.

6 Změna na srovnatelném základě se počítá při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu. Vliv konsolidace souvisí se zbavováním se aktivit souvisejících s poskytováním veřejných záruk v Brazílii (řídí pobočka SBCE) ve 3. čtvrtletí 2014.

7 Externí zajištění kapitálových výnosů finančního portfolia v roce 2013, které následovalo po uvedení centralizovaného managementu (27,8 mil. eur).

8 Aktuální provozní zisk včetně finančních nákladů je přepracován tak, že jsou vyloučeny následující položky: náklady na přesun sídla (8,3 mil. eur) a externí zajištění výnosů z kapitálu (27,8 mil. eur) k 31. prosinci 2013, úroky za hybridní dluh (12,1 mil. eur) k 31. prosinci 2014.

9 Skupinový podíl z čistého zisku je přepracovaný tak, že jsou vyloučeny následující položky: náklady na přesun sídla (8,3 mil. eur) a externí zajištění výnosů z kapitálu (27,8 mil. eur) k 31. prosinci 2013, úroky za hybridní dluh (12,1 mil. eur), poplatky související s IPO (8,1 mil. eur) a poplatky související se vznikem společnosti Coface Re k 31. prosinci 2014. Na tyto položky byla uplatněna standardizovaná daňová sazba za rok 2013.

10 Změna při konstantním rozsahu konsolidace a směnném kurzu.

11 Platné k 31. prosinci 2014.

12 Neauditováno.

13 Po zohlednění vydání podřízených pohledávek ve výši 380 mil. eur a výplaty speciálních dividend ve výši 227 mil. eur. 

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v so... (352,84 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English